DOMY TYMCZASOWE PILNIE POSZUKIWANE

DOMY TYMCZASOWE PILNIE POSZUKIWANE

Kochani! Apelujemy o domy tymczasowe dla naszych ?aciatych podopiecznych. Dom tymczasowy zwi?ksza szanse na znalezienie odpowiedniego domu dla naszych dalmaty?czykw. Bardzo prosimy - zapewniamy ka...

Gdy bierzesz psa ze schroniska

Skoro podejmujesz decyzj?, by przygarn?? psa ze schroniska, najprawdopodobniej jeste? osob? o dobrym, wra?liwym sercu i masz szczer? ch?? pomocy psu, ktrego los bole?nie do?wiadczy?. To postawa bardzo pi?kna i godna szacunku. Ka?dy pies potrzebuje poczucia bezpiecze?stwa i przynale?no?ci, wi?c je?li otoczysz go mi?o?ci? odp?aci Ci tym samym. Warto jednak pami?ta?, ?e pies inaczej komunikuje si? z otoczeniem ni? cz?owiek, wi?c zanim pies znajdzie si? w Twoim domu przeczytaj prosz? tych kilka zda? i przygotuj si? na jego przyj?cie.Cz?sto niewiele wiemy o przesz?o?ci psa. Niekiedy docieraj? do opiekunw zajmuj?cych si? psem w schronisku strz?py informacji, ?e dany pies by? np. maltretowany, albo ?e jego w?a?ciciel go porzuci?. Warto po?wi?ci? chwil? na rozmow? z opiekunami, ?eby dowiedzie? si?, jak? pies ma przesz?o?? i z jakiego powodu trafi? do schroniska. Podobnie warto zapyta? o wiek, stan zdrowia, miejsce znalezienia (miasto czy wie?), d?ugo?? pobytu w schronisku, reakcje na obecno?? ludzi.

W zale?no?ci od typu relacji z lud?mi w schronisku, mo?emy wyr?ni? trzy g?wne grupy psich postaw:

Prymus

Ten typ psa wygl?da jak kotek z II cz??ci filmu Shrek. Ca?ym sob? stara si? powiedzie? we? mnie a b?d? Twoim najlepszym przyjacielem. Potrzeba blisko?ci i bezpiecze?stwa jest u takich psw tak silna, ?e zrobi? wszystko, byle tylko wydosta? si? ze schroniska. Skacz? na siatk?, witaj? ka?dego przyja?nie, nastawiaj? si? do pog?askania, szukaj? kontaktu z cz?owiekiem. Zwykle z tego typu psami nie ma du?ych problemw wychowawczych, chocia? zgodnie z zasad? co nie jest zabronione jest dozwolone - w r?kach mniej konsekwentnych przewodnikw psy pierwszego typu mog? wle?? na g?ow? swoim w?a?cicielom i sta? si? prawdziwym utrapieniem. Dlatego bardzo wa?ne jest ustalenie w rodzinie zasad, jakie b?d? od pocz?tku obowi?zywa? i ich przestrzeganie. Pies b?dzie si? czu? doskonale, gdy wie, czego od niego oczekujemy i gdzie s? postawione granice.

Stoik

Pies tego typu jest oboj?tny i wr?cz wynios?y wobec ludzi. Nie skacze na siatk?, nie wita si? wylewnie, nie usi?uje zwrci? na siebie uwagi. Mo?e to by? spowodowane tym, ?e wiele z?ego w ?yciu przeszed? i jego zaufanie do ludzi zosta?o naruszone. Jest psychicznie s?abszy od pierwszego typu i ?le si? czuje w ha?asie jaki rob? inne psy. Pierwszym zadaniem nowego w?a?ciciela b?dzie zapewnienie psu poczucia bezpiecze?stwa i odbudowanie zaufania. Praca z takim psem jest trudniejsza ni? z psem pierwszego typu, ale daje ogromn? satysfakcj?.

Osika

Typ osiki jest l?kliwy i wystraszony. Bywa, ?e prbuje ze strachu atakowa? zbli?aj?cych si? ludzi. ?wiat jest dla takiego psa przera?aj?cy, a pobyt w schronisku to prawdziwe piek?o. Jego psychika jest tak delikatna, ?e ka?dy nowy bodziec mo?e by? odbierany jako zagro?enie i sygna? do obrony. Ten typ psa mo?e sprawia? du?o k?opotw, poniewa? praca z nim wymaga du?ej cierpliwo?ci, wyrozumia?o?ci, zrozumienia psiej psychiki i potrzeb, oraz do?wiadczenia. Nieraz nie udaje si? w pe?ni zresocjalizowa? takiego psa i do ko?ca b?dzie on nieufny wobec obcych i l?kliwy. Mo?e te? prezentowa? zachowania obsesjne i bardzo prze?ywa? samotno??, gdy b?dzie zostawiony sam, nawet na krtk? chwil?. Zanim zdecydujesz si? przygarn?? psa tego typu, zastanw si? czy jeste? w stanie podo?a? obowi?zkom opiekuna tak szczeglnie wymagaj?cego zwierzaka.

Kosmiczne pocz?tki wsplnej przygody

?eby wyobrazi? sobie co prze?ywa pies zabrany przez Ciebie ze schroniska wyobra? sobie, ?e porywaj? Ci? kosmici. Wygl?daj? jak ludzie, ale maj? zielon? skr? i du?e oczy. Zabieraj? Ci? do statku kosmicznego i unieruchamiaj? na obco wygl?daj?cej platformie. Statek rusza. Jeste? przera?ony. Nie wiesz dok?d lecicie i co si? b?dzie dzia?o dalej. Mo?esz zacz?? panikowa?, nawet wymiotowa? ze strachu...

Nagle statek l?duje i otaczaj? Ciebie inni kosmici, ktrzy na powitanie wk?adaj? Ci palce do uszu. G?aszcz? te? po brzuchu i podnosz? za r?ce do gry. Czy czu?by? si? dobrze w takiej sytuacji?

A co to ma wsplnego z psem?

Bardzo wiele. Zbierasz psa do samochodu, lub do poci?gu, autobusu, tramwaju... To dla niego zupe?nie nowe miejsce, z nowym cz?owiekiem, ktrego jeszcze nie zna i nie ma do niego zaufania. Stres jaki pies prze?ywa jest ogromny. Mo?e zwymiotowa?, mo?e si? trz??? ze strachu, mo?esz zobaczy?, ?e sier?? wypada mu ca?ymi gar?ciami a na skrze pojawia si? ?upie?. Przez pierwsze dni mo?e mie? biegunk?. Dlatego najlepiej je?li nie b?dziesz powi?ksza? tego stresu swoj? nadgorliwo?ci?. Tulenie psa, uspokajanie go, g?askanie mo?e mu wcale nie pomaga? w tym momencie. Najlepiej, je?li po przybyciu do domu pozwolisz psu odpocz?? przez kilka dni. Zaaran?uj dla niego jak?? nork? - co? w rodzaju azylu, gdzie jest cicho i bezpiecznie. Mo?e to by? miejsce pod sto?em, kojec, klatka przykryta kocem. Nie zmuszaj go do wej?cia, niech sam sobie znajdzie miejsce, ktre jest dla niego optymalne. Nie wo?aj psa, nie zapraszaj znajomych, ?eby zobaczyli jakie to cudowne stworzenie masz w domu, nie zach?caj dzieci, ?eby si? pobawi?y z pieskiem. Nie przywo?uj psa. Daj mu spokj i wod? do picia. Pocz?tkowo pies mo?e odmawia? jedzenia, bo poziom stresu jest dla niego zbyt wysoki. Nie martw si? tym i poczekaj. Jak sie uspokoi, to sam poprosi o jedzenie.

Postaraj si? nie zmienia? gwa?townie diety psa. Du?y stres i gwa?towna zmiana diety mog? obni?y? odporno?? na choroby. Pies mo?e si? ?atwo przezi?bi?. Je?li musisz psa wyk?pa? nie u?ywaj szamponu dla ludzi. Najlepiej jednak, gdyby? mg? poczeka? z k?piel? przynajmniej 2 3 dni, a? pies si? troch? oswoi z nowym miejscem.

Nowo przyby?y do domu pies mo?e reagowa? gwa?townym szczekaniem i niepokojem na wszystkie d?wi?ki, ktre s? dla niego nowe: ruch na klatce schodowej, bicie zegara, odg?osy ulicy. Pierwsza noc mo?e by? dla Ciebie trudna, bo za bardzo si? nie wy?pisz. Ale niebawem pies przyzwyczai si? do nowych d?wi?kw i zapachw i uspokoi si? na tyle, ?e zacznie sam nawi?zywa? kontakt z otoczeniem.

Staraj si? wykorzysta? ka?dy moment, gdy pies z w?asnej inicjatywy podchodzi do Ciebie. Nagradzaj go karmi?c z r?ki i spokojnie chwal?c. Na pocz?tku dobrze jest spali? misk?, po?ywienie podawa? psu z r?ki, w zamian za podej?cie do Ciebie, a potem za podej?cie gdy psa zawo?asz. Nie musisz podawa? psu jedzenia w jednej porcji, je?li chcesz mo?esz go karmi? podaj?c po jednej granulce lub po jednej gar?ci. Taki sposb karmienia przekonuje psa, ?e op?aca si? do Ciebie podej??, a poza tym daje mu czyteln? informacj?, ?e od Ciebie mo?e spodziewa? si? tylko dobrych rzeczy i ?e to, co dostaje ma zwi?zek z jego zachowaniem. W ten sposb stajesz si? dla psa ?rd?em najwa?niejszych dobrodziejstw bezpiecze?stwa i po?ywienia.

Mo?e si? zdarzy?, ?e w pierwszych dniach pies b?dzie ba? si? wychodzi? na dwr, albo ?e z powodu stresu za?atwi si? w domu. Nie denerwuj si? i nie krzycz na psa. On nie zrobi? tego z?o?liwie. A mo?e nigdy wcze?niej nie mieszka? w domu i nie wie gdzie ma si? za?atwia??

Pierwsze spacery

Zanim spacery z twoim psem stan? si? przyjemno?ci? w?? troch? wysi?ku, by poinformowa? psa, jak maj? one wygl?da?. Przede wszystkim na pocz?tku miej psa zawsze pod kontrol?. Staraj si? wybra? na spacer w miejsce bezpieczne, z dala od ruchliwej ulicy, niekoniecznie do najbli?szego parku gdzie mnstwo psw, dzieci i innych osb b?dzie zainteresowane poznaniem Twojego nowego przyjaciela. Do obro?y (zwyk?ej, g?adkiej obro?y!) przyczep d?ug? link?, ktra swobodnie mo?e wlec si? po ziemi za psem. Gdyby pies postanowi? gdzie? odbiec od Ciebie zawsze mo?esz zareagowa? staj?c nog? na lince. W ten sposb masz psa stale pod kontrol? co zapewnia wam bezpiecze?stwo. W kieszeni miej przygotowane smako?yki. Mo?e to by? co? ekstra super pysznego (pier? z kurczaka, ?o??dki kurze, ciasteczka w?trbkowe...). Gdy przywo?asz psa, a on podejdzie natychmiast chwalisz go i dajesz smako?yk. Powtarzaj to jak najcz??ciej, ?eby uwarunkowa? przywo?anie i imi? psa. Je?li pies ma tendencj? do ci?gni?cia na smyczy - kup dla niego halter (obro?? uzdow?) odpowiedniego rozmiaru i zacznij jej u?ywa?. NIGDY nie stosuj kolczatki, ?a?cuszka zaciskowego czy innych podobnych narz?dzi, ktre sprawiaj? psu bl i s? ?wiadectwem Twojej nieudolno?ci w szkoleniu. Je?li ju? musisz kogo? ukara? to siebie. Je?li pies robi co? nie tak, jak tego oczekujesz, to znaczy, ?e nie dowiedzia? si? od Ciebie co i jak powinien robi?. Nie jest to jego wina, lecz Twoja. Przemy?l jeszcze raz Twoje post?powanie i sprbuj w inny sposb uzyska? od psa to, czego od niego chcesz.

Stwrz rytua?y

Pies jest zwierz?ciem uwielbiaj?cym zachowania rytualne. Je?li od pocz?tku wie, ?e na kanap? w salonie si? nie wchodzi, ?e smycz wisi w przedpokoju, ?e po powrocie do domu wyciera si? ?apki to b?dzie bardzo szcz??liwym psem pod Twoim dachem. Popro? wszystkich domownikw, ?eby post?powali z psem wed?ug sta?ych zasad, ktre sobie ustalicie. Je?li nie chcesz, ?eby pies np. ?ebra? przy stole nie pozwalaj mu ?wiczy? si? w takim zachowaniu. Pierwsze dwa tygodnie psa w nowym domu to okres adaptacji, w ktrym warto ustali? zasady. Potem, gdy pies poczuje si? pewniej w nowym domu, mog? pojawi? si? zachowania, ktre b?d? reminiscencjami dawnego ?ycia, a ktre niekoniecznie b?d? si? Tobie podoba?. Je?li zbudujesz mocn? wi?? z psem wi?kszo?? tych niepo??danych zachowa? uda si? zast?pi? innymi.

Problem z samotno?ci?

Wiele psw schroniskowych nie lubi samotno?ci. ?le znosi oddzielenie od w?a?ciciela i wykazuje albo tendencj? do niszczenia r?nych rzeczy, co jest przejawem frustracji, albo te? wyje godzinami, co doprowadza s?siadw do furii. Dlatego dobrze by by?o, gdyby pies podczas nieobecno?ci w?a?ciciela mia? swoje bezpieczne miejsce, w ktrym mo?e spokojnie przebywa?. Najlepszym wyj?ciem jest nauczenie psa wchodzenia do klatki, ktra kojarzy si? mu z nork? i w ktrej nie ma zbyt wielkiej mo?liwo?ci ruchu. W klatce mo?na tylko le?e? i odpoczywa?. Wiele psw przystosowanych do klatki wybiera j? jako idealne miejsce, gdy w domu dzieje si? co? nieoczekiwanego, pojawiaj? si? go?cie lub gdy zabieramy psa w obce dla niego miejsce. Klatk? mo?na spakowa? i wzi?? ze sob?. Pies b?dzie si? czu? doskonale mog?c le?e? w miejscu, ktre zna ktre jest jego azylem.

B?d? m?drym przewodnikiem

W dobie internetu nie jest trudno trafi? na grupy dyskusyjne czy informacje, ktre pomog? Ci w dobrym u?o?eniu relacji z Twoim psem. Szczeglnie warte polecenia s? strony internetowe i grupy, gdzie ludzie dziel? si? do?wiadczeniami na temat pozytywnego szkolenia psw, klikera, metod wzmocnienia pozytywnego, psich sportw... Nawet je?li mieszkasz na ko?cu ?wiata nie musisz wszystkich problemw rozwi?zywa? sam. By? mo?e kto? ju? poradzi? sobie z podobnym problemem i mo?e poradzi? Ci kontakt z dobrym specjalist?, lub zasugerowa? jakie? rozwi?zania, ktre Ci pomog?. W wyborze metod post?powania ze swoim psem kieruj si? w?asnym sercem i intuicj? wspart? do?wiadczeniem i badaniami naukowymi na temat zachowania psa i jego rozwoju.

Im wi?cej b?dziesz wiedzia? tym lepszym b?dziesz przewodnikiem swojego psa i tym lepiej b?dzie uk?ada?o si? Wasze wsplne ?ycie.

POWODZENIA!

/Jacek Ga?uszka, instruktor szkolenia psw, za?o?yciel szko?y Weso?a ?apka/

 

kliknij na "poka? baner" aby wygenerowa? jego kod na swoj? stron?.

Magda 605 636 441

Gosia - 608 498 774

e-mail: dalmatynczyki@wp.pl