DOMY TYMCZASOWE PILNIE POSZUKIWANE

DOMY TYMCZASOWE PILNIE POSZUKIWANE

Kochani! Apelujemy o domy tymczasowe dla naszych ?aciatych podopiecznych. Dom tymczasowy zwi?ksza szanse na znalezienie odpowiedniego domu dla naszych dalmaty?czykw. Bardzo prosimy - zapewniamy ka...

Zanim adoptujesz dalmaty?czyka

Zastanw si? czy w ogle mo?esz mie? psa - czy mo?esz mu po?wi?ci? tyle czasu i uwagi ile wymaga, a b?dzie jej wymaga? du?o. Przemy?l co zrobisz z psem w czasie wakacji, wyjazdu do rodziny na ?wi?ta czy urlop. Czy Twoja sytuacja ?yciowa jest na tyle stabilna, ?e przez kolejnych na?cie lat si? nie zmieni na tyle drastycznie, ?e b?dziesz musia? psa odda?. Wynajmowanie mieszkania, studia, praca, wyjazd za granic? czy narodziny dziecka - to najcz?stsze powody oddawania psw - wcze?niej "cz?onkw rodziny i prawie dzieci". Czy wszyscy domownicy - bez wyj?tku - akceptuj? przybycie psa do domu?

Zastanw si? czy mo?esz mie? dalmaty?czyka - czy wiesz cokolwiek o tej rasie, jej historii, predyspozycjach, charakterze itd.? Czy masz wystarczaj?co du?o konsekwencji i opanowania, ?eby x razy dziennie t?umaczy? dalmaty?czykowi, ?e pewnych rzeczy mu jednak nie wolno, a inne s? bardzo wskazane do wykonania.

Zastanw si? czy jeste? przygotowany na koszty zwi?zane z utrzymaniem psa - cz?sto do?? wysokie. Czy masz w sobie na tyle wyrozumia?o?ci, ?eby zrozumie?, ?e to, ?e Twj pies nie potrafi si? w pewnych sytuacjach zachowa? tak, jakby? tego oczekiwa?, nie wynika z tego ?e jest g?upi czy chce zrobi? Ci na z?o??, ale z tego, ?e w ktrym? momencie nie zadba?e? o to, ?eby go tego nauczy?? Czy jeste? pewny, ?e umiesz budowa? po kawa?eczku wi?? z psem? Czy b?dziesz potrafi? z nim pracowa?, czy wystarczy Ci zapa?u i ch?ci, ?eby pracowa? z nim kilka miesi?cy ?

Przeczytaj to wszystko i odpowiedz sobie szczerze na ka?de z postawionych tu pyta?. Przeczytaj jeszcze raz i jeszcze raz, a? b?dziesz pewny, ?e dasz rad?, ?e wierzysz w to, ?e ten, w?a?nie ten dalmaty?czyk ktrego wybra?e? b?dzie psem Twojego ?ycia. Nie ok?amuj siebie - nie warto!

Zanim pies trafi do Twojego domu.
Zadzwo? albo napisz - przedstaw si?, opowiedz o sobie - o tym co robisz, jak wygl?da Twj zwyk?y dzie?, czym si? zajmujesz, opowiedz o domownikach, o tym kto b?dzie g?wnym opiekunem psa itd. Przygotuj si? na wiele pyta? - to, ?e pytamy ile masz lat, albo czy wynajmujesz mieszkanie nie wynika z naszego w?cibstwa - tak na prawd?, zupe?nie nas to nie interesuje - ale z punktu widzenia psa, ma ogromne znaczenie. A Ty. Zadaj tyle pyta? ile przyjdzie Ci do g?owy - nie ma pyta? g?upich - ka?de z nich, mo?e si? okaza? najwa?niejsze i najistotniejsze.

Po co to wszystko?
Po to, ?eby? Ty mia? w domu psa ktrego b?dziesz kocha?, ktry b?dzie dla Ciebie najwspanialszy, najm?drzejszy, najcudowniejszy. ?eby? mg? dzieli? dom z dalmaty?czykiem - a to ju? nagroda sama w sobie. Po to, ?eby pies ktry do Ciebie trafi by? szcz??liwy, kochany i potrzebny. A to, ?e czasem nasika na dywan albo pogryzie kapcie - Nobody's perfect! Tylko i Ty i my - musimy by? o tym przekonani w 100%. Chcemy uchroni? Ciebie i psa przed pomy?kami, ktre s? bardzo kosztowne, bo dotycz? zawiedzonych nadziei - i Twoich i psich.


Oddaj?c szczeniaka albo doros?ego psa nowym w?a?cicielom, chcemy mie? pewno??, ?e b?d? potrafili si? nim zaj??, posiadaj? pewn? wiedz? o rasie i b?d? mieli dla niego czas. Dlatego chcemy ich wcze?niej pozna?, osobi?cie .Pragniemy tak?e utrzymywa? sta?y kontakt z w?a?cicielami i otrzymywa? wiadomo?ci o tym, jak czuj? si? nasze psiaki. Najwa?niejsz? rzecz? jest to, aby otrzymywa?y du?o mi?o?ci i czu?y si? pe?noprawnym cz?onkiem rodziny.


Zanim zdecydujesz si? na dalmaty?czyka, dowiedz si? jak najwi?cej o tej rasie.
Poni?ej znajduje si? kilka podstawowych informacji, ktre powiniene? przeczyta? zanim podejmiesz decyzj?.-pe?en uroku i wdzi?ku pies o czu?ym i wiernym spojrzeniu
-weso?y, ?ywy, pe?en temperamentu
-dobry str?
-na ?wiat przychodz? bia?e pieski. Kropki i c?tki pojawiaj? si? oko?o dwunastego dnia ?ycia
-oddany ca?ej rodzinie, a szczeglnie dzieciom. Niestrudzony w zabawach
-doskonale czuje si? w rodzinie wielodzietnej, gdzie dzieci w sposb naturalny zapewniaj? mu ruch
-potrzebuje bardzo du?o ruchu, wi?c doskonale nadaje si? dla wysportowanych ludzi
-inteligentny i dlatego potrzebuje zaj?cia. To, czego si? nauczy, ch?tnie wykonuje. Niestety odnosi si? to do nauki pozytywnych jak i negatywnych rzeczy
-?atwy w piel?gnacji, a poza tym ma doskona?y, niewybredny apetyt
-kocha wypoczynek na kanapie i sp?dzanie nocy w ??ku.

Du?a popularno?? tej rasy, w ostatnim czasie przyczyni?a si? do zwi?kszenia hodowli, co zawsze idzie w parze z cz??ciow? utrat? pozytywnych cech danej rasy. Tak te? sta?o si? i z Dalmaty?czykiem, cho? w znacznie mniejszym stopniu ni? w innych rasach. Nast?pstwa popularno?ci to :
-coraz cz?stsze przypadki ca?kowitej lub cz??ciowej g?uchoty szczeni?t
-problemy zdrowotne
-wyst?puj?ca agresja do psw i czasem do ludzi
-psy zbyt znerwicowane, pobudliwe i rozkojarzone

Pies, ktry nawet posiada niepo??dane cechy charakteru, ale jest umiej?tnie prowadzony i wychowywany od szczeni?cia, da swojemu w?a?cicielowi ogromn? porcj? przyjemno?ci i rado?ci w ?yciu. Prosz? pami?ta?, ?e nie jest to rasa dla ludzi ma?o ruchliwych i niekonsekwentnych. Z dalmaty?czykiem musimy nie tylko rozmawia? i biega? na d?ugie spacery, ale te? nie zostawia? go samego w domu na 8 czy 10 godzin. To nie dla niego!!

Dalmaty?czyk potrafi by? wspania?ym str?em, to pies terytorialny. On nie tylko b?dzie si? trzyma? swego terenu, ale jeszcze jest w stanie skutecznie pilnowa? go przed obcymi i broni? swej ziemi i swego stada - czyli nas - do ko?ca. Nie oznacza to jednak, ?e ma sp?dza? ca?y czas w ogrdku, pilnuj?c terenu przed intruzami. Najbardziej potrzebuje towarzystwa rodziny. Nie szczeka na wszystko, co si? rusza. G?osu u?ywa, w sytuacji realnego zagro?enia lub jako ostrze?enie. Przebywaj?c w jakim? miejscu przez kilkana?cie minut uwa?a je ju? za swj teren. Gdy pojawi si? na nim inny pies lub obca osoba, pies mo?e zacz?? broni? terenu.
Dalmaty?czyk jest psem niezale?nym, wymagaj?cym konsekwentnego lecz ?agodnego traktowania. Ma swoje zdanie, ktre mo?e si? r?ni? od twojego. Nie zawsze wykona polecenia w?a?ciciela, zw?aszcza, gdy zainteresuje go co? innego. Trzeba mie? du?o czasu i cierpliwo?ci, aby nauczy? go pos?usze?stwa. Cz?sto udaje, ?e nie s?yszy wo?ania lub komendy. Je?li cho? raz pozwolisz mu na co?, czego zwykle zabraniasz, zapami?ta to i b?dzie stale prbowa?. Dalmaty?czyk od pocz?tku musi wiedzie?, ?e to nie on rz?dzi w twoim domu. Ma znakomit? pami??, gdy raz kogo? zobaczy, pozna go nawet po d?ugim czasie. Je?li raz wyrz?dzisz mu krzywd?, mo?e ci ju? nigdy nie zaufa?. Dalmaty?czyki to nie s? psy, ktre mo?na zostawi? w domu lub ogrodzie na ca?y dzie?. Potrzebuj? towarzystwa, uwagi i mi?o?ci. Chodz? za w?a?cicielem krok w krok, (nawet do ?azienki). Dalmaty?czyk musi czu? si? pe?noprawnym cz?onkiem rodziny.
Aby si? dobrze czu? i rozwija?, potrzebuj? du?o aktywnego ruchu. Nie wystarczy im spacer na smyczy dooko?a bloku, nawet najd?u?szego. Du?y ogrd te? nie za?atwia sprawy. Musisz wygospodarowa? co najmniej godzin? a jeszcze lepiej dwie dziennie, oraz znale?? miejsce, gdzie pies b?dzie mg? swobodnie pobiega?. Je?li prowadzisz sportowy tryb ?ycia, twj pies na pewno b?dzie zadowolony.

Z regu?y Dalmaty?czyk nie posiada instynktu polowania, ale mo?e si? zdarzy? ?e pobiegnie za uciekaj?cym kotem czy krlikiem. Ciekawi go wszystko, co si? rusza, zw?aszcza szybko. Bez trudno?ci potrafi przeskoczy? p?ot, je?li co? go zaciekawi po drugiej stronie, musisz wi?c zaopatrzy? si? w wysokie ogrodzenie. Na spacerze w mie?cie, zawsze powinien by? na smyczy, aby nie wybieg? na ulic?.

Dalmaty?czyk to nowe obowi?zki.
M?ode psy, a zw?aszcza szczeni?ta, potrafi? nie?le narozrabia?. Trzeba si? z nimi bawi?, uczy? pos?usze?stwa i zasad panuj?cych w domu. Trzeba je cz?sto karmi? a tak?e wyprowadza? w nocy (dopiero 6-miesi?czny pies wytrzymuje 8 godzin bez za?atwiania si?). Je?li pracujesz, musisz co kilka godzin wpada? do domu i zabiera? go na krtkie spacery, lub zapewni? mu opiek? podczas twojej nieobecno?ci.
Dalmaty?czyk wymaga organizowania mu czasu - zostawiony sam sobie zaczyna si? nudzi?, a nie ma wi?kszej katastrofy, ni? nudz?cy si? dalmaty?czyk. M?ode psy wymagaj? te? socjalizacji. Zabieraj go w miejsca, gdzie mo?e spotka? inne psy. Im wcze?niej przyzwyczaisz go do takich spotka?, tym mniej problemw b?dziesz mie? w przysz?o?ci.
Dalmaty?czyk to pies rodzinny i jako taki musi by? traktowany.
Nie mo?na go izolowa? od ludzi, bo on ich kocha i tylko w ich pobli?u czuje si? szcz??liwy. Jest to jednak pies o dominuj?cym charakterze i je?li nie byli?my w stanie konsekwentnie wychowa? naszego dziecka tak by nam nie wlaz?o na g?ow? - to w takim wypadku rwnie? dalmat b?dzie dla nas zbyt du?ym wyzwaniem. Czasem lepiej jest wtedy zweryfikowa? swoje marzenia co do rasy.

Dalmaty?czyk potrzebuje towarzystwa, ?le znosi samotno??. Pozostawiony sam w domu, mo?e zniszczy? otoczenie, lub zrobi? krzywd? sobie. Je?li mieszkasz w bloku, s?siedzi mog? nie zaakceptowa? faktu, ?e twj pies wyje ca?y dzie?. Je?li d?ugo pracujesz i nie masz w tygodniu czasu dla psa, poszukaj rasy, ktra ?atwiej zniesie samotno??.

Dalmaty?czyk nie jest ma?ym pieskiem ,czy masz odpowiednie warunki mieszkaniowe, aby twj pies dobrze si? tam czu??

Koszty
Decyduj?c si? na dalmata, musisz wzi?? pod uwag? koszty zwi?zane z jego utrzymaniem.
Karma , smycz, obro?e, zabawki i pos?anie, dodaj do tego opiek? weterynaryjn? - szczepienia, odrobaczanie, witaminy, preparaty przeciwpchelne, prze?wietlenia i nieprzewidziane wypadki.

Wi?kszo?? dalmaty?czykw ?yje 12-14 lat. Pami?taj wi?c, ?e bierzesz na siebie obowi?zek, ktry powiniene? wype?nia? przez najbli?sze kilkana?cie lat.

Dobre strony
Posiadanie dalmaty?czyka to rwnie? wsplne radosne chwile, przytulanki, ca?uski, ciep?o i szcz??cie. Nie ma nic pi?kniejszego od codziennych powita?, wspania?ego spojrzenia oddanych psich oczu i ciep?ego dotyku j?zorka na buzi. Po prostu przepi?kna psia mi?o??, tak mocna i bezwarunkowa, ?e a? dech zapiera. Pies to wielka odpowiedzialno??, ale to, co dostaniemy w zamian jest warte wszystkich wyrzecze? i wszelkich po?wi?ce?.

 

kliknij na "poka? baner" aby wygenerowa? jego kod na swoj? stron?.

Magda 605 636 441

Gosia - 608 498 774

e-mail: dalmatynczyki@wp.pl