DOMY TYMCZASOWE PILNIE POSZUKIWANE

DOMY TYMCZASOWE PILNIE POSZUKIWANE

Kochani! Apelujemy o domy tymczasowe dla naszych ?aciatych podopiecznych. Dom tymczasowy zwi?ksza szanse na znalezienie odpowiedniego domu dla naszych dalmaty?czykw. Bardzo prosimy - zapewniamy ka...

Jak post?powa? z adoptowanym psem

Jak post?powa? z adoptowanym psem

Ka?da zmiana w?a?ciciela jest dla psa jednym z najbardziej przera?aj?cych do?wiadcze? w ?yciu. Pies nie rozumie, co si? sta?o, ?e zosta? wykluczony ze swojej grupy rodzinnej, ?e nagle znalaz? si? w zupe?nie dla siebie obcym miejscu i w?rd obcych ludzi. Psy - zale?nie od rasy i charakteru i wieku - r?nie prze?ywaj? takie zmiany. Je?li wcze?niej zdarza?o si? psu przebywa? np. w hotelu, w?rd innych ludzi, to mg? nauczy? si?, ?e roz??ka nie oznacza ko?ca ?wiata i wtedy mniej prze?ywa stres.
Poni?ej przedstawiam kilka sugestii dla nowych w?a?cicieli psw.

- je?li jest mo?liwy kontakt z poprzednim w?a?cicielem - dowiedz si? o wszystko co zwi?zane by?o z pobytem psa w domu, a szczeglnie:

- jak pies ma na imi?
- ile czasu pies sp?dza? na spacerach
- jakie by?y ulubione zabawki psa
- co pies jad?
- czy pies mia? swoje miejsce, czy spa? z lud?mi np. w sypialni
- jakie by?y zwyczaje ?ywieniowe psa
- czy pies reagowa? spokojnie na obecno?? innych zwierz?t i ludzi w domu
- czy pies jest zdrowy, czy te? ma jakie? dolegliwo?ci
- jak d?ugo pies by? z poprzednimi w?a?cicielami
- w jakim wieku jest pies
- czy pies jest kastrowany (sterylizowany) i ewentualnie jak dawno
- czy pies ma zrobione wszystkie szczepienia i czy przechodzi? jakie? powa?ne choroby
- je?li nie jest mo?liwy kontakt z poprzednim w?a?cicielem postaraj si? ustali? jak najwi?cej , a szczeglnie:

- wybierz si? z psem do lekarza weterynarii. Popro? o zbadanie psa i okre?lenie stanu jego zdrowia
- nie karm psa przez ca?y pierwszy dzie?. Dawaj mu tylko wod? do picia. Wiele psw reaguje na zmian? miejsca biegunk? i przepe?nienie ?o??dka by?oby dla niego bardzo dyskomfortowe (dla Ciebie te?)
- nast?pnego dnia przygotuj dla psa w jednej misce such? karm?, w drugiej gotowane jedzenie. Zobacz, co wybierze. Je?li nie wyka?e konkretnych preferencji - wybr nale?y do Ciebie.
- w domu pozwl psu pochodzi? po ca?ym mieszkaniu. Zobacz, czy b?dzie prbowa? wchodzi? na ??ko, czy nie boi si? np. ?azienki
- zobacz, jak pies reaguje na wyci?gni?cie r?ki w jego stron?, szybkie podej?cie do niego. Je?li si? chowa lub odchodzi - nie zmuszaj go do kontaktu. Je?li sztywnieje i zaczyna np. warcze? - poczekaj chwil?, odwr? uwag? psa rzutem zabawki za niego, a nast?pnie spokojnie odejd?.
- wyjd? z psem na spacer na smyczy, uwa?nie obserwuj jak zachowuje si? widz?c obce psy i ludzi
- zapnij w bezpiecznym miejscu psa na d?ug? link?. Pozwl mu biega? swobodnie, a nast?pnie po chwili przywo?aj go. Zobacz, jak reaguje na przywo?anie (podchodzi szybko, powoli, zdecydowanie, z obaw?, odbiega, ucieka, lekcewa?y?)


Przedstawi?em powy?ej tylko kilka najwa?niejszych sposobw na szybkie okre?lenie z jakim psem mamy do czynienia. Zale?nie od wynikw testu mo?esz rozpocz?? prac? z psem stosuj?c si? do kilku podstawowych zasad:


- spal misk?. Przez kilka pierwszych tygodni niech pies dostaje ca?e jedzenie zawsze z Twojej r?ki i zawsze "za co?" (je?li np. zna komend? SIAD -to za siadanie, a je?li nie zna - to za podej?cie do Ciebie). Pami?taj, ?eby pies mia? zawsze do picia czyst? wod?.
- nie wymagaj na pocz?tek, ?eby pies w ogle reagowa? na przywo?anie, polecenia, komendy. Daj mu czas na oswojenie si? z now? sytuacj?.
- niektre psy tak bardzo prze?ywaj? opuszczenie przez poprzedniego w?a?ciciela, ?e odmawiaj? jedzenia. Ten stan zwykle mija po kilku dniach. Nie naciskaj na psa. Poczekaj. Gdy opadnie stres - pies zwykle zaczyna je??.
- na spacerze asekuruj psa puszczonego luzem d?ug? link? przyczepion? do obro?y. Musisz mie? pewno??, ?e zd??ysz nadepn?? na ni?, gdyby pies postanowi? oddali? si? nie zwa?aj?c na Ciebie.
- je?li pies powarkuje na kogo? z domownikw - absolutnie nie pozwalaj na jak?kolwiek konfrontacj?. Po kilku dniach niech ten domownik zacznie nagradza? smako?ykami spontaniczne i przyjazne podej?cie psa do siebie.
- je?li pies ma tendencj? do kontrolowania zasobw, dobrze jest na pocz?tku nie ustala? sta?ego miejsca spania dla psa. Niech jego pos?anie "w?druje" po ca?ym domu.
- w pocz?tkowym okresie (ok. 2 tygodnie) nie narzucaj si? psu z fizycznym kontaktem. Nie g?aszcz go zbyt intensywnie, nie czochraj. Chyba, ?e wiesz od poprzedniego w?a?ciciela, ?e pies to bardzo lubi.
- jak najszybciej zacznij z psem zabawy w?chowe. Niech to b?dzie wsplne poszukiwanie ukrytych smako?ykw, albo tropienie. Taka zabawa bardzo poprawia nastrj psa.
- je?li pies bole?nie prze?ywa roz??k? - dobrze jest przeprowadzi? prawid?owy trening zostawania w klatce, ktra jest dla psa bezpiecznym azylem i w ktrej pies czeka spokojnie na powrt w?a?ciciela.


Oczywi?cie przedstawione powy?ej rozwa?ania maj? charakter oglny. Trzeba je traktowa? bardziej jak pewne sugestie, ni? jak uniwersaln? recept? - bo takiej nie ma. Ka?dy pies jest inny i dlatego przyjmuj?c psa pod swj dach b?d? czujnym obserwatorem, u?ywaj?c swojej intuicji i wra?liwo?ci. Je?li zobaczysz, ?e pies lepiej si? czuje gdy go g?aszczesz - g?aszcz go, gdy widzisz, ?e bardziej lubi zabaw? ni? jedzenie - baw si? z nim cz??ciej, gdy cieszy go mo?liwo?? przebywania blisko Ciebie - nie ka? mu zbyt d?ugo siedzie? w oddaleniu, nie zamykaj go w osobnym pomieszczeniu.
Jednocze?nie pami?taj, ?e pies nieco inaczej komunikuje si? ze ?wiatem ni? ludzie. B?dzie on najszcz??liwszy, je?li od razu pozna jasne i konsekwentne zasady, jakie obowi?zuj? w Twoim domu i poczuje, ?e ?wiat - cho? pocz?tkowo dla niego obcy - kieruje si? znanymi mu prawami. Im wi?cej rutyny - tym dla psa lepiej.

Okres adaptacyjny trwa zwykle od 4 do 6 tygodni. (zale?nie od psychiki i wieku psa).
Gdyby? widzia?, ?e pomimo Twoich najlepszych ch?ci nie jeste? w stanie poradzi? sobie z jakimi? zachowaniami Twojego psa - nie wahaj si? pyta?. Z do?wiadczenia wiem, ?e czasami spojrzenie na problem oczami innej osoby bardzo pomaga w?a?ciwie go oceni? i podj?? skuteczne kroki zaradcze.
Na koniec chc? Ci? prosi?, ?eby? niezale?nie od wszystkiego pami?ta? o jednej, bardzo wa?nej sprawie:

NIGDY nie u?ywaj przemocy i blu jako argumentu w komunikacji z psem. Twj autorytet jako przewodnika b?dzie niepodwa?alny, o ile zbudujesz go na wzajemnej wi?zi i zaufaniu.

/Jacek Ga?uszka, instruktor szkolenia psw, za?o?yciel szko?y Weso?a ?apka/

 

kliknij na "poka? baner" aby wygenerowa? jego kod na swoj? stron?.

Magda 605 636 441

Gosia - 608 498 774

e-mail: dalmatynczyki@wp.pl