DOMY TYMCZASOWE PILNIE POSZUKIWANE

DOMY TYMCZASOWE PILNIE POSZUKIWANE

Kochani! Apelujemy o domy tymczasowe dla naszych ?aciatych podopiecznych. Dom tymczasowy zwi?ksza szanse na znalezienie odpowiedniego domu dla naszych dalmaty?czykw. Bardzo prosimy - zapewniamy ka...

Jak unikn?? problemw z adoptowanym psem?

Przygarniaj?c psa ze schroniska podj?li?cie decyzj?, ?e przyjmiecie pod swj dach, do swojego domu i do swojej rodziny nowego cz?onka, o ktrego przesz?o?ci najcz??ciej niewiele wiadomo. Adopcja bezdomnego, potrzebuj?cego pomocy psa to pi?kny gest, ale musicie pami?ta?, ?e jest to rwnie? odpowiedzialno??. Musicie by? m?drymi i rozwa?nymi przewodnikami, pokaza? psu, co jest dobre, a co z?e, nauczy? go ?ycia w naszym ludzkim ?wiecie, w?a?ciwego zachowania si? i kontaktw z innymi lud?mi, psami, kotami oraz zdoby? jego zaufanie On odp?aci Wam za to bezgranicznym oddaniem, ufno?ci? i da Wam wiele rado?ci.

Pami?tajcie, ?e pies to nie wilk, ani nie ma?y cz?owieczek, przebrany w skr? psa.

Pies - to pies, odr?bny gatunek, ktry ma charakterystyczne dla swojego gatunku potrzeby.
Potrzeba bezpiecze?stwa

Pies czuje si? bezpiecznie, gdy jego ?wiat jest uporz?dkowany, a to co si? dzieje doko?a jest przewidywalne. Nie powinien by? zaskakiwany niespodziewanymi, nieprzyjemnymi bod?cami jak np. podchodzenie i g?askanie ?pi?cego psa, wk?adanie r?ki do miski, kiedy je, ca?owanie, branie go na r?ce, wyci?ganie na si?? z ukrycia, kiedy jest zaniepokojony, k?adzenie si? i wieszanie dziecka na psie, si?owe przeprowadzanie zabiegw piel?gnacyjnych itp.

Nie mo?na rwnie? od psa wymaga? czego?, czego nie zosta? wcze?niej nauczony zasada jest prosta, najpierw spokojnie psa czego? naucz, dopiero potem tego wymagaj.

Pami?taj, ?e pies nie zna j?zyka polskiego ( ?adnego innego ludzkiego j?zyka rwnie? nie), dlatego najpierw musisz go nauczy? znaczenia poszczeglnych s?w, kojarz?c mu je z wykonywan? czynno?ci?.

Dobre zachowania nagradzaj pochwa??, g?askaniem ( je?eli pies lubi dotyk), czasem smako?ykiem, czasem zabaw?.

Gdy pies robi co? co Ci si? nie podoba powiedz spokojnie NIE lub FE i spraw, aby pies nie otrzyma? spodziewanej nagrody: odwr? si? od niego, zabierz go z danej sytuacji, wyprowad? na chwil?. Daj mu kolejn? szans? i natychmiast, kiedy pies si? poprawi pochwal go za to.

Nigdy nie krzycz na psa. Krzyk jest oznak? s?abo?ci. Prawdziwy autorytet opiera si? na pewno?ci siebie i na zaufaniu, a nie na krzyku.

Nie mo?na u?ywa? wobec psa przemocy fizycznej w postaci bicia, powalania na ziemi?, szarpania za kark itp., szarpania na kolczatce ( bo psy tego nie rozumiej?), nie wolno na niego krzycze? ani t?umaczy? mu, ?e co? zrobi? ?le ( bo psy tak si? ze sob? nie komunikuj?).

Naucz si? obserwowa? i rozumie? swojego psa on naprawd? b?dzie si? stara? wiele rzeczy Ci przekaza?, a tylko kwesti? wprawy i do?wiadczenia jest, czy b?dziesz umia? to odpowiednio zinterpretowa?.

Zapewnij psu spokojne miejsce do odpoczynku i do snu. Postaraj si? aby nikt nie przeszkadza? psu gdy odpoczywa. Je?li chcesz z nim si? pobawi? lub wyj?? na spacer - zawo?aj go. B?d? dla psa dobrym, sprawiedliwym przewodnikiem. Pozwl mu mie? w Tobie oparcie, zdobywaj jego zaufanie i konsekwentnie pokazuj mu, czego od niego wymagasz.

Zaburzone poczucie bezpiecze?stwa mo?e prowadzi? do nadmiernej l?kliwo?ci, a tak?e do agresji i innych problemw z zachowaniem.
Utrzymywanie dobrej kondycji fizycznej i umys?owej

Dbaj o zdrowie swojego psa.

Podawaj mu odpowiednio zbilansowane posi?ki surowe tzw. diet? BARF, gotowane w domu lub karmy gotowe dobrej jako?ci, dobrane do wieku, rasy i aktywno?ci psa ( unikaj tanich karm tzw. supermarketowych).

Pami?taj o obowi?zkowych szczepieniach, a w razie problemw zdrowotnych korzystaj z pomocy lekarza weterynarii.

Pies, niezale?nie od rasy, to drapie?nik.

Do szcz??cia potrzebuje wysi?ku fizycznego, spacerw po??czonych z mo?liwo?ci? poznawania ?rodowiska, nowych ludzi, psw, eksploracji otoczenia. Niektre psy potrzebuj? wi?kszej dawki aktywnego ruchu, inne mniejszej, jednak ka?dy powinien mie? mo?liwo?? codziennego zwiedzania ?wiata razem ze swoim przewodnikiem.

Spacery powinny by? po??czone ze wspln? zabaw? i szkoleniem. To cz?owiek, a nie pies decyduje, gdzie i jak szybko pjdziecie, do kogo podejdziecie, z kim i jak si? przywitacie czyli to przewodnik kontroluje przebieg spaceru.

Poza spacerem na lu?nej smyczy i swobodnym bieganiem psa znajd? te? czas na zabawy z nim po??czone z ?wiczeniami podstawowego pos?usze?stwa, albo r?nych sztuczek. Wtedy taki spacer b?dzie po??czeniem przyjemnego z po?ytecznym, a jednocze?nie poza utrzymaniem przez psa dobrej kondycji fizycznej, b?dzie dla niego stymuluj?cy umys?owo.

W domu ucz psa podstaw dobrych manier, ale te? po?wicz z nim r?ne komendy i sztuczki, pobaw si? np. w trzy kubki albo szukanie poukrywanych w r?nych miejscach zabawek czy smako?ykw, uczenie nazw przedmiotw i przynoszenie ich do Ciebie itp.

Jako ?e psy to drapie?niki, potrzebuj? te? od czasu do czasu po?u? co? twardego, ?eby po?wiczy? szcz?ki i oczy?ci? z?by.

Dawaj psu gryzaki ko?ci ciel?ce, albo specjalne preparowane gryzaki, ktre mo?na kupi? w sklepach zoologicznych.

Pies, ktry nie ma zaspokojonych tych potrzeb prawdopodobnie zacznie szuka? roz?adowania w inny, niekoniecznie mi?y dla nas sposb niszcz?c dom czy ogrd, kopi?c dziury, pruj?c w strz?py nasze ukochane kanapy, kopuluj?c na ludzkich nogach, czy gryz?c cokolwiek, co wg niego si? do tego nadaje.
Potrzeba rozmna?ania

Jest potrzeb? siln? i naturaln?. Psy i suki w okresie rui zmieniaj? si? psychicznie , g?uchn? na wo?ania w?a?cicieli, czasami wyj?, piszcz?, staj? si? agresywne, uciekaj? w poszukiwaniu partnera.

Wykastruj/wysterylizuj swojego psa, ?eby zapobiec niekontrolowanemu rozmna?aniu.

Kastracja/sterylizacja zmniejsza tak?e ryzyko wielu chorb.

Potrzeba przebywania w grupie i zasady

Psy to zwierz?ta spo?eczne, ktre maj? potrzeb? przebywania w grupie. Dla psa to my jego opiekunowie stanowimy grup? najwa?niejsz?, z ktr? z biegiem czasu staje si? najbardziej zwi?zany emocjonalnie.

Jednak pami?taj, ?e w tej grupie obowi?zuj? pewne zasady i to cz?owiek je ustala, musi ich psa spokojnie nauczy?, a potem ich wymaga?.

Zastanw si?:

* Czy Twj pies b?dzie mg? spa? na kanapie?
* Czy pies mo?e przebywa? w kuchni, kiedy przygotowujesz posi?ek?
* Czy Twj pies mo?e ?ebra?, kiedy jesz posi?ek?
* Jak pies ma si? zachowywa? w obecno?ci go?ci?
* Czy ma ich wita? szczekaniem? Skakaniem? Przynoszeniem zabawki albo kapci? Ma grzecznie siedzie? w przedpokoju i czeka?, a? go?cie usi?d?, a przywita? si? dopiero kiedy Ty na to pozwolisz? Co pies ma robi?, kiedy go?cie jedz??
* Co pies ma robi?, kiedy TY odpoczywasz po pracy?
* Jak pies ma si? zachowywa?, kiedy szykujecie si? do wyj?cia na spacer? Czy mo?e skaka?, szczeka? i wymusza?? Czy powinien grzecznie le?e?, a? go nie zawo?asz?
* Je?eli macie inne zwierz?ta jak pies powinien zachowywa? si? wobec nich?
* Ustaliwszy zasady konsekwentnie ich przestrzegaj.

Od samego pocz?tku ucz te? psa, ?e nie zamierzasz po?wi?ca? mu ca?ego swojego czasu i ?e ?wiat si? nie ko?czy, kiedy znikasz mu z oczu i zostawiasz go w domu samego.

Zacznij wychodzi? z domu na kilka chwil, nie ?egnaj?c si? z psem, stopniowo wyd?u?aj czas swojej nieobecno?ci.

Przed wyj?ciem zabierz psa na ciekawy spacer. Wychodz?c mo?esz zostawi? mu pysznego gryzaka ktrym zajmie si? podczas twojej nieobecno?ci.

Nigdy nie wracaj do domu ani nie uspokajaj przez drzwi psa, ktry szczeka albo drapie w drzwi bo w ten sposb nagrodzisz w?a?nie takie zachowanie i pies b?dzie je powtarza?.

Nie karaj psa, je?eli po powrocie zastaniesz zniszczenia albo pies si? za?atwi pod twoj? nieobecno??, bo on tego nie zrozumie. Niszczeniu przedmiotw i brudzeniu w domu mo?na zaradzi? przeprowadzaj?c trening przebywania w klatce. Klatka jest bezpieczn? nork?, w ktrej pies spokojnie oczekuje na powrt opiekuna.

W razie problemw z zachowaniem psa skorzystaj z pomocy dobrego szkoleniowca albo behawiorysty, ktry zobaczy i oceni psa i zaproponuje odpowiednie post?powanie.

Pies to wielka przyjemno?? i przy odrobinie dobrej woli oraz konsekwencji najlepszy przyjaciel cz?owieka.

Nauczcie si? siebie nawzajem, a b?dziecie cieszy? si? swoim towarzystwem przez d?ugie lata.

/?rd?o: Weso?a ?apka/

 

kliknij na "poka? baner" aby wygenerowa? jego kod na swoj? stron?.

Magda 605 636 441

Gosia - 608 498 774

e-mail: dalmatynczyki@wp.pl