DOMY TYMCZASOWE PILNIE POSZUKIWANE

DOMY TYMCZASOWE PILNIE POSZUKIWANE

Kochani! Apelujemy o domy tymczasowe dla naszych ?aciatych podopiecznych. Dom tymczasowy zwi?ksza szanse na znalezienie odpowiedniego domu dla naszych dalmaty?czykw. Bardzo prosimy - zapewniamy ka...

S.O.S Dalmaty?czyki

Praca S.O.S Dalmaty?czyki polega na pomaganiu dalmaty?czykom (i psom w typie rasy) w potrzebie.

Jeste?my grup? fanatycznych mi?o?nikw dalmaty?czykw. Po?wi?camy ka?d? woln? chwil?, prywatne fundusze aby polepszy? los tych wspania?ych psw.

Nasza dzia?alno?? opiera si? na aktywno?ci Dobrych Dusz zaanga?owanych w wyszukiwanie chorych, skrzywdzonych przez cz?owieka, zaniedbanych i cierpi?cych dalmaty?czykw. Dla nas ka?de ?aciate ?ycie jest najwa?niejsze. Staramy si? ze wszystkich si? zapewni? im bezpieczne miejsce w domach tymczasowych i znajdowa? odpowiednie rodziny, w ktrych b?d? kochane.

Skupiamy si? na:

  • wyszukiwaniu bezdomnych i potrzebuj?cych dalmaty?czykw. Nasi niezawodni wolontariusze monitoruj? portale og?oszeniowe i schroniska. Reaguj? b?yskawicznie, gdy stwierdzaj?, ?e nasza pomoc jest niezb?dna. Dzi?ki ich dzia?aniom wiemy w jakich warunkach przebywa pies, czy jest chory i jakiej pomocy potrzebuje.
  • odbieraniu dalmaty?czykw ze schronisk lub interwencji, i w miar? mo?liwo?ci finansowych i logistycznych, umieszczaniu ich w klinikach, domach tymczasowych lub hotelach dla zwierz?t ,
  • leczeniu. Dalmaty?czyki, ktre trafiaj? do schronisk b?yskawicznie podupadaj? na zdrowiu, staj? si? apatyczne, choruj?, nie jedz?. W zwi?zku z tym, i? maj? bardzo delikatn? psychik?, wi?kszo?? nie potrafi dostosowa? si? do schroniskowych regu?. Przepe?nione, betonowe, ma?e boksy nie mog? by? dla nich bezpiecznym miejscem. Zw?aszcza zim?, niemal wszystkie dalmaty?czyki przebywaj?ce w schroniskach choruj? na przezi?bienia, zapalenie p?cherza. Maj? problemy skrne, odmro?enia.
  • sterylizacji suczek i kastracji psw, aby nie dopu?ci? do niechcianych ci??, zwi?kszania populacji psw nierasowych (tj. nierodowodowych)
  • og?aszaniu dalmaty?czykw, w celu znalezienia dla nich nowych domw,
  • poszukiwaniu domw tymczasowych dla naszych podopiecznych i
  • poszukiwaniu domw sta?ych, w ktrych nasze psy b?d? bezgranicznie kochane i otoczone opiek?.
  • socjalizowaniu psw, ktre utraciwszy kontakt z cz?owiekiem zatar?y wiele pozytywnych zachowa? i nie mia?yby szans na adopcj?. Dzi?ki pracy wolontariuszy odbudowuj? swoje zaufanie do ludzi, ucz? si? podstawowych zasad psiego wychowania i wielu form zabawy,
  • zbieraniu ?rodkw finansowych na pokrycie kosztw zwi?zanych z opiek? nad dalmaty?czykami, ktrym pomagamy.

Na sta?e wsp?pracujemy z niemieck? fundacj? SOS-Dalmatiner-Polen. Dzi?ki naszym wspania?ym przyjacio?om wyrwali?my ze szponw ?mierci kilkadziesi?t dalmaty?czykw.

Dru?yna S.O.S Dalmaty?czyki

Magda z Vaderem i Lei?

Beate z Sar?

Gosia z Jerym (*)

Kasia z Sab?

Monika z Zak?adk?

Justyna z Sar?

Nasza praca jest ca?kowicie charytatywna. Po?wi?camy na to swj wolny czas. Ka?da z nas ma swoje ?ycie prywatne i zawodowe, dlatego czasami trudno si? z nami skontaktowa?. Bardzo prosimy o wyrozumia?o??, gdy? nie zawsze mo?emy odbiera? nasze prywatne telefony (a to w?a?nie z nich korzystamy do pracy w S.O.S). W takich przypadkach zach?camy do innych form kontaktu z nami (np. e-mail).

 

kliknij na "poka? baner" aby wygenerowa? jego kod na swoj? stron?.

Magda 605 636 441

Gosia - 608 498 774

e-mail: dalmatynczyki@wp.pl