DOMY TYMCZASOWE PILNIE POSZUKIWANE

DOMY TYMCZASOWE PILNIE POSZUKIWANE

Kochani! Apelujemy o domy tymczasowe dla naszych ?aciatych podopiecznych. Dom tymczasowy zwi?ksza szanse na znalezienie odpowiedniego domu dla naszych dalmaty?czykw. Bardzo prosimy - zapewniamy ka...

Gdy bierzesz psa ze schroniska

Skoro podejmujesz decyzj?, by przygarn?? psa ze schroniska, najprawdopodobniej jeste? osob? o dobrym, wra?liwym sercu i masz szczer? ch?? pomocy psu, ktrego los bole?nie do?wiadczy?. To postawa bardzo pi?kna i godna szacunku. Ka?dy pies potrzebuje poczucia bezpiecze?stwa i przynale?no?ci, wi?c je?li otoczysz go mi?o?ci? odp?aci Ci tym samym. Warto jednak pami?ta?, ?e pies inaczej komunikuje si? z otoczeniem ni? cz?owiek, wi?c zanim pies znajdzie si? w Twoim domu przeczytaj prosz? tych kilka zda? i przygotuj si? na jego przyj?cie.

 
Zanim adoptujesz dalmaty?czyka

Zastanw si? czy w ogle mo?esz mie? psa - czy mo?esz mu po?wi?ci? tyle czasu i uwagi ile wymaga, a b?dzie jej wymaga? du?o. Przemy?l co zrobisz z psem w czasie wakacji, wyjazdu do rodziny na ?wi?ta czy urlop. Czy Twoja sytuacja ?yciowa jest na tyle stabilna, ?e przez kolejnych na?cie lat si? nie zmieni na tyle drastycznie, ?e b?dziesz musia? psa odda?. Wynajmowanie mieszkania, studia, praca, wyjazd za granic? czy narodziny dziecka - to najcz?stsze powody oddawania psw - wcze?niej "cz?onkw rodziny i prawie dzieci". Czy wszyscy domownicy - bez wyj?tku - akceptuj? przybycie psa do domu?

 
Apel

Cz?owieku! - panie mj, przyjacielu
Przyjacielu z sercem jak g?az
Przykre, ?e takich jak Ty jest tylu w?rd was
Twa fascynacja mn? prysn??a jak czar
Wywioz?e? mnie daleko gdzie? bo przeszkadza?a Ci moja sier??
Na po?egnanie dosta?em pi??ci? w nos

 
Jak post?powa? z adoptowanym psem

Jak post?powa? z adoptowanym psem

Ka?da zmiana w?a?ciciela jest dla psa jednym z najbardziej przera?aj?cych do?wiadcze? w ?yciu. Pies nie rozumie, co si? sta?o, ?e zosta? wykluczony ze swojej grupy rodzinnej, ?e nagle znalaz? si? w zupe?nie dla siebie obcym miejscu i w?rd obcych ludzi. Psy - zale?nie od rasy i charakteru i wieku - r?nie prze?ywaj? takie zmiany. Je?li wcze?niej zdarza?o si? psu przebywa? np. w hotelu, w?rd innych ludzi, to mg? nauczy? si?, ?e roz??ka nie oznacza ko?ca ?wiata i wtedy mniej prze?ywa stres.
Poni?ej przedstawiam kilka sugestii dla nowych w?a?cicieli psw.

 

Jak unikn?? problemw z adoptowanym psem?

Przygarniaj?c psa ze schroniska podj?li?cie decyzj?, ?e przyjmiecie pod swj dach, do swojego domu i do swojej rodziny nowego cz?onka, o ktrego przesz?o?ci najcz??ciej niewiele wiadomo. Adopcja bezdomnego, potrzebuj?cego pomocy psa to pi?kny gest, ale musicie pami?ta?, ?e jest to rwnie? odpowiedzialno??. Musicie by? m?drymi i rozwa?nymi przewodnikami, pokaza? psu, co jest dobre, a co z?e, nauczy? go ?ycia w naszym ludzkim ?wiecie, w?a?ciwego zachowania si? i kontaktw z innymi lud?mi, psami, kotami oraz zdoby? jego zaufanie On odp?aci Wam za to bezgranicznym oddaniem, ufno?ci? i da Wam wiele rado?ci.

 


kliknij na "poka? baner" aby wygenerowa? jego kod na swoj? stron?.

Magda 605 636 441

Gosia - 608 498 774

e-mail: dalmatynczyki@wp.pl